Poslijediplomska nastava

DOKTORSKI STUDIJ IZ VETERINARSKIH ZNANOSTI (izvadak iz Curiculluma studija)

Područje: biomedicina i zdravstvo

Polje: veterinarska medicina

Odabirom granskih predmeta  u području higijene i tehnologije te sigurnosti hrane, a po završetku studija stiče se titula doktora znanosti iz znanstvene grane Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane.

Nositelj studija: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Suradna ustanova: Hrvatski veterinarski institut

Uvjeti upisa na studij

Uvjeti upisa za studente koji upisuju 1. godinu studija
Na doktorski studij iz Veterinarskih znanosti mogu se upisati studenti koji su završili diplomski
studij na jednom od fakulteta biomedicinske grupacije, odnosno pristupnici sa stečenim akademskim
nazivom doktor veterinarske medicine, doktor medicine, doktor stomatologije i magistar farmacije. Povrh
toga mogu se upisati i pristupnici sa završenim diplomskim studijem na agronomskom, prehrambenobiotehnološkom
te prirodoslovno-matematičkom fakultetu.
Studenti drugih poslijediplomskih studija također mogu upisati pojedinačne predmete u dogovoru
s voditeljem studija odnosno predmeta. Kliničke predmete iz unutarnjih bolesti, porodiljstva i reprodukcije
mogu upisati studenti koji su završili veterinarski fakultet ili drugi fakultet iz područja biomedicine i
zdravstva. Predmete kirurške skupine mogu u pravilu upisati samo studenti koji su završili veterinarski,
medicinski ili stomatološki fakultet.
Pri upisu na studij student je dužan priložiti pismenu suglasnost potencijalnog mentora. Ukoliko
doktorski kandidati pri upisu na studij nemaju suglasnost potencijalnog mentora Vijeće doktorskog studija
dodijelit će doktorandu studijskog savjetnika (aktivni djelatnik Veterinarskog fakulteta u znanstvenonastavnom
zvanju), koji prati doktorandov rad i postignuća te zajedno s njim izrađuje plan obveza
(doktorandov spis). Studijski savjetnik aktivan je do trenutka odabira mentora.

3. OPIS PROGRAMA

3.1. Struktura i organizacija doktorskog studija

Osnovna značajka ovog doktorskog studija jest znanstveni program nastave iz širokog područja veterinarskih znanosti te njegova prilagodljivost temi pojedinačnog doktorskog rada. Studij obuhvaća tri bodovne skupine. Prva bodovna skupina odnosi se na bazične metodološke predmete (common skills), drugu skupinu sačinjavaju granski usmjereni predmeti, dok treća bodovna skupina obuhvaća znanstvenu aktivnost studenata.

I. bodovna skupina. Ovu skupinu čine opći obvezatni i izborni predmeti koji su okosnica cijelog studija. To su temeljni metodološki predmeti biomedicinskih znanosti i predmeti koji čine osnovu znanstvenog rada. Oni studentu pružaju osnovne spoznaje o tome kako pristupiti znanstvenom radu te kako ovladati osnovnim načelima neophodnim za vođenje znanstvenog procesa. Zbog velikog broja različitih istraživačkih metoda, student specifične metodološke predmete za pojedino područje može izabrati i u skupini granski usmjerenih predmeta. Putem tih predmeta studenti stječu potrebna znanja iz laboratorijskog rada. U prvom semestru student upisuje četiri obavezna predmeta (Statističke metode u veterinarskim istraživanjima, Informatika u biomedicini, Etika i dobrobit eksperimentalnog rada u veterinarskoj medicini, Metode znanstvenoistraživačkog rada) te prikuplja dodatne bodove upisujući izborne predmete s liste (trenutačno 9 raspoloživih predmeta).

II. bodovna skupina. Ovu skupinu čine granski usmjereni izborni predmeti. Oni osposobljavaju studenta za teorijsko razumijevanje znanstvenih problema određenog užeg područja (grane) te ga upućuju na kreativnost u znanstvenom radu. Posvemašnja izbornost granski usmjerenih predmeta pruža studentu mogućnost da stekne specifična znanja u skladu s njegovim znanstvenim interesom i izabranom temom doktorskog rada. Ti predmeti omogućuju studentu dublje ulaženje u znanstvene probleme u određenim užim znanstvenim granama te daju praktičnu podlogu za uspješnu realizaciju tema određenog znanstvenog područja. Budući da studenti u sklopu metodoloških predmeta ne mogu svladati mnogobrojne znanstvene metode, iz ove skupine mogu izabrati predmete koji im omogućuju svladavanje specifičnih istraživačkih metoda. U dogovoru s mentorom student izabire koje će predmete iz ove bodovne skupine upisati. U toj se skupini nalazi veći broj ponuđenih izbornih predmeta, od kojih svaki nosi određene broj ECTS bodova. Predmete ove skupine student upisuje i polaže u 2. i 3. semestru. Osim toga u tu skupinu ubrajaju se i predmeti iz fonda organiziranih sveučilišnih studija, koji su također dostupni svim polaznicima studija, a mogu se izabrati ovisno o sklonostima i potrebama pojedinačnog studenta.

III. bodovna skupina. Treća bodovna skupina obuhvaća znanstvenu aktivnost studenta tijekom studija, a odnosi se na objavljivanje znanstvenih radova u relevantnim znanstvenim časopisima te na njihovo sudjelovanje s radovima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Na studiju, uz upisivanje obveznih predmeta studenti mogu birati između desetak izbornih i većeg brojagranska predmeta, kako bi se postigao potreban broj ECTS bodova iz izravne nastave. Izravna nastava iznosi 36 ECTS-a koje student mora prikupiti u prva tri semestra studija. Ostala 144 ECTS-a student treba prikupiti radom na izradi disertacije te sudjelovanjem na znanstvenim skupovima i pisanjem radova. Za znanstveni rad objavljen u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu (CC) i Science Citation Index – Expandedu (SCI-u) kao prvi autor student dobiva 6 bodova, a kao koautor 4 boda. Za rad objavljen u časopisu indeksiranom u drugim indeksnim bazama (npr. CAB Abstracts, Biological Abstract) studentu se dodjeljuju 4 boda kao prvom autoru i 3 boda kao koautoru. Za sudjelovanje s usmenim priopćenjem ili poster prezentacijom na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima kao prvom ili jedinom autoru na radu studentu se dodjeljuju 4 boda, a kao koautoru 3 boda. Za sudjelovanje s usmenim priopćenjem ili poster prezentacijom na domaćem znanstveno stručnom skupu studentu se dodjeljuju 2 boda.

Nastava na doktorskom studiju Veterinarske znanosti

Popis obvezatnih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

Prva bodovna skupina: metodološki predmeti

First credit group: methodological courses

Izborni predmeti
Naziv predmeta (voditelj)

Course name (co-operator)

Fond sati

Course load in hours

Sati ukupno

Total hours

Broj bodova

Credits

Predavanja

Lectures

Seminari

Seminars

Vježbe

Practicals

1. Biokemijsko-biološka analitika u veterinarskoj medicini

Biochemical and biological analytics in veterinary medicine

(Željka Cvrtila Fleck)

5 5 10 20 1,5

Druga bodovna skupina: granski usmjereni predmeti

Second credit group: field related courses

Naziv predmeta (voditelj)

Course name (co-operator)

Fond sati

Course load in hours

Sati ukupno

Total hours

Broj bodova

Credits

Predavanja

Lectures

Seminari

Seminars

Vježbe

Practicals

54.

Aktivnost mikroorganizama hrane

Activity of microoranisms in food

(Vesna Dobranić)

15

10

5

30

5,5

55.

Epidemiologija bolesti koje se prenose hranom

Epidemiology offood-bornediseases

(Lidija Kozačinski)

5

10

5

20

4,0

56.

Uvjeti kakvoće mesa i mesnih proizvoda

Quality conditions of meat and meat products

(Bela Njari)

5

10

5

20

3,5

57.

Uvjeti kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda

Quality conditions of milk and dairy products

(Vesna Dobranić)

14

4

2

20

3,0

58.

Kemijske metode u analitici namirnica

Chemical methods in food analysis

(Željka Cvrtila Fleck)

5

5

-

10

2,5

59.

Kemijski sastav namirnica i promjene tijekom pohrane i prerade

Chemical composition of foodstuffs of animal origin and changes during storing and processing

(Željka Cvrtila Fleck)

5

5

-

10

2,5

60.

Laboratorijske metode u mikrobiologiji hrane

Laboratory methods in food microbiology

(Lidija Kozačinski)

5

5

10

20

3,5

61.

Rukovođenje proizvodnjom i kakvoćom namirnica (management)

Management of foodstuff production and quality control

(Bela Njari)

15

5

-

20

3,0

62.

Ocjena kakvoće mesa peradi i jaja

Evaluation of quality of poultry meat and eggs

(Lidija Kozačinski)

5

3

2

10

3,0

63.

Higijena i kakvoća riba, rakova i školjkaša

Hygiene and quality of fish, crabs and shellfish

(Lidija Kozačinski)

5

3

2

10

3,0

64

Suvremene tehnologije u mesnoj industriji

Moderntechnologies inmeat industry

(Bela Njari)

5

3

2

10

3,0

65.

Veterinarsko javno zdravstvo

Veterinary public health

(Lidija Kozačinski)

5

3

2

10

2,5

66.

Radijacijska higijena

Radiation hygiene

(Marinko Vilić)

10

4

6

20

4,0

67.

Toksikologija animalnih namirnica

Toxicology of animal foodstuff

(Emil Srebočan)

15

5

-

20

6,0

.
Specijalistički studij:
Područje studija
Fakultet ustrojava i izvodi specijalističke studije iz znanstvenog područja biomedicine zdravstva, znanstvenog polja veterinarska medicina.
Trajanje studija
Studenti upisuju specijalistički studij u trajanju od jedne godine (dva semestra) do dvije godine (četiri semestra) i obvezni su završiti studij u roku od dvije, odnosno četiri godine od dana upisa.
Iznimno, voditelj studija na prijedlog Stručnoga vijeća specijalističkog studija  može na zamolbu studenta odobriti produljenje studija i odrediti plaćanje dodatnih troškova, ali ne dulje od četiri, odnosno osam godina u koje se ne računa rodiljni dopust, dulja bolest i slično.
Troškovi studija
Studenti specijalističkog studija sami plaćaju puni iznos školarine, odnosno školarinu plaća ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij.
Školarina za strane studente i dodatni troškovi specijalističkog studija te način plaćanja određuju se posebnom odlukom Fakultetskog vijeća na prijedlog Stručnog vijeća studija.
Studentu kojemu je odobreno produljenje studija odredit će se plaćanje dodatnih troškova u skladu s troškovima specijalističkog studija.
Jezik
Studijski program specijalističkog studija ustrojava se na hrvatskom jeziku ili na jednom od svjetskih jezika.
Završni specijalistički rad piše se i brani na hrvatskom jeziku ili na jednom od svjetskih jezika.